Het Wetterskip Fryslan beheert de ring van dijken en duinen die rondom het dorp en de polder ligt. Daarnaast houdt Rijkswaterstaat de basiskustlijn in de gaten. Op dit moment groeit de kustlijn aan. Er zijn nu dan ook geen grootschalige maatregelen zoals zandsuppleties nodig.

In het verleden zijn er op het eiland ook dijken aangelegd die geen rol speelden voor de kustverdediging. Een voorbeeld is de stuifdijk ten oosten van strandpaviljoen De Marlijn. Deze dijk was onderdeel van een plan om de hele Waddenzee in te polderen. Gelukkig is dit plan nooit doorgegaan. Voor het gebied erachter heeft de dijk echter nog steeds grote gevolgen. Stuivend zand vanaf het strand kan er niet meer komen, waardoor het gebied niet meer natuurlijk ophoogt.

Verstuiving in de zeereep

De zeereep is de laatste 30 jaar aanzienlijk vast komen te liggen en vol gegroeid. Dat heeft gevolgen voor het landschap en de biodiversiteit. In de zeereep is meer dynamiek wenselijk. In het kader van het beheerplan Natura2000 is er een opgave om meer stuivend duin te krijgen. Het overlegorgaan heeft in de vergadering van 23 april 2015 ingestemd met het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van een proef met verstuiving in de zeereep ter hoogte van km-paal 5.8. Inmiddels is dit verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp door het Team Programma Rijke Wadden en RVO in samenwerking met de werkgroep beheer. Ook is een quickscan van de flora en fauna op deze locatie opgesteld. Er ligt nog een aantal vragen ten aanzien van de haalbaarheid op inhoudelijk en financieel vlak. Deze moeten eerst nader worden uitgezocht. Zodra de resultaten bekend zijn zal het overlegorgaan gevraagd worden een besluit te nemen over het ontwerp, financiering en uitvoering.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden