Het Nationaal Park Schiermonnikoog is een samenwerkingsverband van terreinbeheerders, overheden en belangenorganisaties. Het bestuur van het Nationaal Park wordt gevormd door het overlegorgaan. In het overlegorgaan zijn de eigenaren, beheerders en bestuurders vertegenwoordigd. Het overlegorgaan is geen zelfstandig rechtspersoon en heeft geen juridische status. Het overlegorgaan komt een aantal keer per jaar bijeen. Afstemming van bevoegdheden vindt plaats op basis van consensus.

De belangrijkste taken van het overlegorgaan zijn het opstellen van het Beheer- en Inrichtingsplan, het doen van projectvoorstellen en het vaststellen van de begroting. In het overlegorgaan komen alle aspecten aan de orde die met inrichting en beheer te maken hebben.

Leden Overlegorgaan

dhr. K. Fokkinga, onafhankelijk voorzitter
dhr. M. de Vries, vice-voorzitter, gedeputeerde provincie Fryslân
dhr. D. Holwerda, secretaris, provincie Fryslân
mw. I. van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog
mw. E. Scholtens, Vereniging Natuurmonumenten
dhr. G. Coenraads, Rijkswaterstaat, district Waddenzee
dhr. R. van Maurik, Wetterskip Fryslân
dhr. G. Korten, Vitens
mw. N. Broekstra, Schiermonnikoogs Ondernemers Verbond
dhr. A. Duiven, Natuur- en Vogelwacht Schiermonnikoog
dhr. M. Hagen, Boerenbelang Schiermonnikoog
dhr. G. Buining, co-secretaris, gemeente Schiermonnikoog

Het secretariaat van het overlegorgaan van het Nationaal Park Schiermonnikoog is gehuisvest bij de provincie Fryslân. IVN coördineert de samenwerking op het gebied van communicatie en educatie.

Werkgroep beheer & Communicatie

De werkgroep Beheer & Communicatie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het overlegorgaan op inhoudelijke onderdelen, specifiek over inrichting, beheer en ontwikkeling van het Nationaal Park Schiermonnikoog en de communicatie daarover. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Fryslân, de gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, het Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Vitens, de Vereniging Boerenbelang, het Schiermonnikoger Ondernemers Verbond (SOV), de Natuur- en Vogelwacht en IVN Friesland (coördinator Communicatie & Educatie). De secretaris van het Nationaal Park zit deze werkgroep voor. De werkgroep komt gemiddeld vier keer per jaar of op afroep voor bijzondere projecten bijeen. Op de agenda wordt standaard de stand van zaken van de inrichting en het beheer van het Nationaal Park en de afstemming rondom activiteiten, projecten en ontwikkelingen waarin partners met elkaar samenwerken of elkaar kunnen versterken opgenomen.

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden:

Durk Holwerda – Secretaris
Richard Deen – Provincie Fryslân
Gabriël Vriens – Provincie Fryslân
Gerard Buining – Gemeente Schiermonnikoog
John Dijkema – Natuurmonumenten
Rixt Wind – Wetterskip Fryslân
Tom Rustebiel – Rijkswaterstaat
Lianne Hummel – Vitens
Martin Hagen – Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog
Nynke Broekstra – Schiermonnikoger Ondernemers Verbond
André Duiven – Natuur- en Vogelwacht
Ardie Noorman – Natuur- en Vogelwacht
Natascha van den Bosch – Coördinator Communicatie en Educatie (IVN)

Doelstellingen

Voor ieder Nationaal Park in Nederland gelden vier hoofddoelstellingen:
  • Natuurbeheer en -ontwikkeling
  • Natuurgerichte recreatie en kwaliteitsverbetering voorzieningen
  • Communicatie en educatie
  • Faciliteren en stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek

Stelsel van Nationale Parken

Nationaal Park Schiermonnikoog is één van de 21 Nationale Parken in Nederland.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden