Vragen en Antwoorden tijdens live-uitzending Wij&Wadvogels Schiermonnikoog

Eilandjes

Eén van de plannen is om eilandjes te maken, zowel bij de jachthaven als in de Westerplas, waarop vogels kunnen broeden en uitrusten.

Nu moet de Grote Siege regelmatig uitgebaggerd worden. Hoe zou dat zich tot de eilandjes verhouden?

We verwachten dat met de aanleg van de vogeleilandjes langs de randen meer sediment wordt afgezet. Dat is ook wenselijk. Hierdoor behoudt de kwelderrand het dynamische karakter omdat er steeds sprake is van nieuwe aanwas van pionierssoorten waar vele soorten vogels op foerageren. Het baggeren vormt geen bedreiging voor de eilandjes.

Wat is de invloed van de golfslag van de watertaxi’s op deze eilandjes?

De golfslag van de watertaxi heeft geen invloed op de eilandjes. Tegen de tijd dat de golfslag de eilandjes zou bereiken is de golfenergie er al volledig uit.

Wordt er ook gekeken naar de invloed van het droogvallen op de vogels?

De waarde van Schiermonnikoog als waddenhaven is dat je er voor kunt kiezen om in de jachthaven te liggen of, als je dat kan, droog te vallen naast de Reegeul. Binnen wadvaarderskringen is sprake van een zogenaamde erecode die het vrij en verantwoord varen regelt. Dat blijft ook zo in de nieuwe situatie. De route om vanaf de droogvalplaatsen het eiland te bereiken blijft hetzelfde. Droogvallen moet in de toekomst ook kunnen mits er geen verstoring van de vogels op de nieuwe eilandjes plaatsvindt.

Tot nu toe zitten er (ook) veel vogels bij de jachthaven. Toch is daar ook een harde overgang. Hoe kan dat?

Ten oosten van de jachthaven ligt een kleine kwelder. Daar is de overgang tussen land en zee niet hard, maar juist heel geleidelijk. Je ziet hier dat de brede grensstrook het meest vogelrijk is, vooral met hoogwater als de vogels zich terugtrekken op de rand van het kweldertje. Maar ook met laagwater is de overgang met zoekende bontbekplevieren, steenlopers, tureluurs en drieteen- en bonte strandlopers vogelrijk.

Ook voor de Westerplas zijn er plannen om eilandjes te maken. Is het de bedoeling dat deze eilandjes begroeien of juist niet?

Voor de doelsoorten zoals visdieven, kluten en plevieren is het belangrijk dat de eilandjes zoveel mogelijk open blijven. Hier houden we bij de aanleg rekening mee, door ze zo te maken dat plantengroei traag op gang komt. Maar daarnaast zal voor het broedseizoen ook enig (jaarlijks) onderhoud nodig zijn.

Baggerdepot

Kan het zand in het baggerdepot gebruikt worden voor de eilandjes? Wat is de invloed van de plannen op de zwaluwen bij het depot?

Het baggerdepot hoeft niet weg en mag gebruikt blijven worden voor het deponeren van baggermateriaal uit de jachthaven. Na het ontwateren van de zandige fractie uit het baggermateriaal kan het zand zelfs worden gebruikt voor toepassingen op het eiland. Door het baggermateriaal tijdens de werkzaamheden niet via het depot te storten maar rechtstreeks op de toekomstige plaats van de eilandjes uit laten lopen, wordt veel extra machinaal werk voorkomen. De steile zandwanden voor de broedende oeverzwaluwen blijven gehandhaafd en worden zo nodig jaarlijks, zoals ook nu al het geval is, gefatsoeneerd.

Vogels

Hebben de werkzaamheden voor de aanpassingen invloed op de vogels die er al zijn?

Bij het plannen van de werkzaamheden kijken we goed naar de periode dat de verstoring het geringst is. Dus we voeren de werkzaamheden niet uit in het broedseizoen of rondom hoogwater. Dit zal trouwens ook een vergunningsvoorwaarde van de provincie zijn. Uiteindelijk zal enige tijdelijke verstoring niet te voorkomen zijn, maar wel zo veel mogelijk worden ingeperkt.

Is de verwachting dat er door de aanpassingen meer vogels komen, of dat de vogels zich beter kunnen verspreiden?

De aanleg van de broedeilandjes heeft meer broedvogels als doel. Als deze succesvol broeden zal de populatie toenemen en komen er dus meer vogels. Het aantal overtijende wadvogels zal door de aanleg van de eilandjes niet meteen spectaculair stijgen. Maar als we de rust op deze plekken kunnen garanderen kunnen vogels die elders verstoord zijn er een veilig heenkomen vinden. Uiteindelijk vergoot dat hun kansen op overleving. Hoe meer plekken er in de Waddenzee zijn waar vogels rustig kunnen overtijen, hoe groter het aantal dieren zal zijn dat de trek succesvol aflegt, de winter overleeft en/of in goede conditie in het broedgebied aankomt.

Beleving

Beleving is een belangrijk aspect van Wij&Wadvogels Schiermonnikoog. Daarmee wordt bedoeld dat er, naast het verbeteren van de broed- en rustmogelijkheden voor vogels, aandacht is voor de manier waarop eilanders en bezoekers op een verantwoorde manier van de vogels kunnen genieten.

Wat zijn invloeden van de plannen op bestaande belevingsmogelijkheden, zoals de vogelkijkhut of het droogvallen bij de jachthaven?

In principe blijven de bestaande belevingsmogelijkheden bestaan. Waar nodig worden ze geoptimaliseerd om de belevingsmogelijkheden te vergroten en verstoring van de vogels te verminderen. Over de belevingsmogelijkheden willen we graag met eilanders en bezoeker in gesprek. Dat kan bijvoorbeeld op 6 juli, tijdens de excursie naar de Westerplas en jachthaven.

Waddencafés

In het najaar worden er, mogelijk op Schiermonnikoog zelf, waddencafés georganiseerd met Ruben Smit. Meer informatie hierover volgt.

Zijn de Waddencafés digitaal te volgen?

Het is nog niet bekend of de waddencafés online te volgen zijn of online terug te zien zijn. Zodra er hierover meer bekend is kun je dit lezen op deze website.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden