Ruim 1,8 ton voor Nationaal Park Schiermonnikoog

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt ruim € 180.000 beschikbaar aan Nationaal Park Schiermonnikoog. De bijdrage is bestemd voor het ondersteunen van gebiedsprocessen die de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het Nationaal Park versterken.

 

Het Nationaal Park is bijzonder blij met de subsidie. Over drie jaar zal er een nieuw beheerplan moeten zijn voor het Nationaal Park en deze steun maakt het mogelijk om bewoners daar optimaal bij te betrekken. Er zal een landschapsbiografie worden gemaakt, zodat landschaps- en cultuurhistorische elementen ook goed kunnen worden meegenomen bij ontwerp van toekomstig natuurbeheer. Ook wordt bekeken hoe bewoners, gastheren en andere stakeholders van Schiermonnikoog meer kunnen worden meegenomen in het wetenschappelijk onderzoek dat op het eiland wordt uitgevoerd. Bovendien wordt een meerjarige educatie- en communicatiestrategie ontwikkeld en zal worden onderzocht in hoeverre kan worden samengewerkt met andere Nationale Parken in Nederland en op de Wadden.

Quick scan

In de zomer 2020 heeft het Nationaal Park een quick scan laten uitvoeren of Schiermonnikoog voldoet aan de criteria van de Nationale Parken nieuwe stijl. In het rapport werden enkele aanbevelingen gedaan en ontwikkelingskansen genoemd. Ontwikkelkansen liggen onder andere in meer aandacht voor cultuurhistorie en landschap; transitie naar een biodiverse landbouw in de Banckspolder en het versterken van de verbinding tussen de polder en het Nationaal Park; en het verkennen van samenwerking met Nationale Parken in het Waddengebied. De aanbevelingen hebben betrekking op het bevorderen van (bewoners)participatie, doorontwikkeling van educatie en afstemming met wetenschappelijk onderzoek in het Nationaal Park.

Ontwikkelplan Nationaal Park Schiermonnikoog

De ambitie is om bovenstaande aandachtspunten en ontwikkelkansen op te pakken bij de uitwerking van een nieuw Beheer- en Inrichtingsplan voor het Nationaal Park. Het huidige plan loopt tot en met 2022. Hierbij zal een breder perspectief gehanteerd worden (integreren landschap en cultuurhistorie), en wordt een hoge participatiegraad nagestreefd (samen met ondernemers en bewoners van het eiland vorm en inhoud geven). Met als doel om samen een toekomstvisie op natuur en natuurbeleving voor Schiermonnikoog op te stellen en hierin ook de polder en het dorp mee te nemen. Deze andere insteek vraagt om een nieuwe naam: Ontwikkelplan Nationaal Park Schiermonnikoog.