Natuurmonumenten voert PAS-maatregelen uit in de duinen

Het woord PAS is de laatste tijd volop in het nieuws geweest. Het heeft iets met stikstof te maken maar wat betekent het voor de natuur? In het duingebied werkt stikstof uit de lucht als extra voeding voor de vegetatie. Gras, bomen en struiken gaan er sneller van groeien. Door stikstof is het duinlandschap de afgelopen jaren erg snel aan het veranderen op Schiermonnikoog. De duinen verbossen en het open duinlandschap met zijn blonde stuivende duinen, de konijnen en de kwetsbare tapuit verdwijnt.


PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is een overheidsmaatregel die de provincie oplegt aan natuurbeheerders. Het gaat om maatregelen die genomen moeten worden om de vastgestelde waarden die aan natuur zijn gegeven te behouden of te verbeteren. Er zijn in alle natuurgebieden in Nederland analyses gemaakt. De analyse van de provincie geeft op Schiermonnikoog aan dat het openduinlandschap onder druk staat en aan het verdwijnen is. In overleg met de provincie zijn voor de PAS matregelen op Schiermonnikoog een tweetal gebieden in de duinen aangewezen waar de verstuiving weer op gang moet komen. Deze gebieden bevinden zich in de Noorderduinen tussen paal 5 en 6 en in de duinen ten westen van de Bergweg (zie kaart).


Natuurmonumenten heeft op Schiermonnikoog inmiddels 10 jaar ervaring op het gebied van duinherstel. Waar de duinen dichtgegroeid zijn moeten wij vaak eerst met grote machines aan het werk. We zagen bomen om, of laten ze met wortel uit de grond trekken. We gooien struiken om en plaggen de grond tot het stuivend zand. De gebieden die eerder op het eiland zijn geplagd houden wij zoveel mogelijk vrij van bomen zodat de oorspronkelijke duinvegetatie weer een kans krijgt te ontstaan. Hiervoor zetten wij Nederlandse landgeiten, runderen, schapen en/of paarden in om deze gebieden te begrazen.


Deze maatregelen beginnen hun vruchten af te werpen. Om de west en bij het Kapenglop zijn de witte stuivende duinen weer zichtbaar. Bijzondere planten, zoals moeraswespenorchis, stippelzegge, zandblauwtje en de slanke duingentiaan hebben zich uitgebreid. Planten die al jaren verdwijnen waren zoals de gevlekte paardenbloem zijn weer ontdekt. Het open houden van het duinlandschap is niet alleen belangrijk voor de flora van Schiermonnikoog. Konijnen, vlinders en vogelsoorten als de tapuit profiteren er ook van.


Nog voor het broedseizoen zal er een eerste start worden gemaakt met de werkzaamheden. Dit kan mogelijk overlast veroorzaken. Echter proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken door het geven van informatie en het beantwoorden van vragen. Daarom neemt boswachter Jan Willem Zwart u graag mee op een kleine excursie langs de twee plaatsen waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. De excursie is op woensdag 18 maart om 13:30 uur en start op de fiets vanaf het bezoekerscentrum.

 

Aanmelding voor de excursie, vragen en of opmerkingen, Jan Willem Zwart, coördinator beheer: j.zwart@natuurmonumenten.nl | 06-12936388