Wij&Wadvogels Schiermonnikoog

Van 2021 tot 2023 loopt het project Wij&Wadvogels in het gehele Waddengebied. Wij&Wadvogels heeft ongeveer 25 deelprojecten waarin organisaties met elkaar werken aan een rijke Waddenzee. Eén van die deelprojecten vindt plaats op Schiermonnikoog en heeft de realisatie van meer broed- en rustplekken voor wadvogels en verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken als doel. Verschillende partijen slaan hiervoor de komende maanden de handen ineen, waaronder Natuurmonumenten, gemeente Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat.

Westerplas en jachthaven

De afgelopen jaren zijn de Westerplas en het wad tussen de veerdam en de jachthaven sterk veranderd. Om de mooie Schiermonnikoogse natuur te behouden voor de toekomst hebben deze gebieden aandacht nodig. Wat zien we daar gebeuren en welke invloed heeft dat op de vogels? Hoe behouden we de mooie Schiermonnikoogse natuur voor de toekomst? En hoe kunnen eilanders en bezoekers op die plekken op een verantwoorde manier genieten van de vogels?

De Westerplas en het wad tussen de jachthaven en de veerdam, zijn belangrijke gebieden voor wadvogels. De Westerplas is één van de weinige grote zoetwaterplassen van het eiland. In het voorjaar broeden er eenden, lepelaars, aalscholvers en veel zangvogeltjes. Bij opkomend water zoeken veel vogels de beschutting van de Westerplas op om te overtijen. Bij laagwater vliegen ze weer richting het wad om voedsel te zoeken. Dat doen ze bijvoorbeeld op het wad en in de slenk tussen veerdam en de jachthaven. In de hoek van de jachthaven, tegen de dijk aan, broeden oeverzwaluwen, tureluurs en scholeksters. Bij hoogwater staan er soms honderden plevieren, scholeksters, grutto’s en wulpen te wachten op het volgende laagwater.

Met elkaar een goed plan

De betrokken partijen, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat willen samen met eilanders en bezoekers tot een goed plan komen. Op 10 mei hebben we in een live uitzending alles verteld over dit project. Heb je de uitzending gemist? Kijk de uitzending hier terug.

 

Tijdens de uitzending zijn door de kijkers verschillende vragen gesteld. Een aantal daarvan zijn in de uitzending beantwoord. In deze Vraag-en-Antwoordlijst vind je een overzicht van alle vragen die gesteld zijn en de antwoorden daarop.

Excursie op 6  juli naar de jachthaven en de Westerplas

Op 6 juli organiseerden we een fietstocht langs de Westerplas en de Jachthaven. Hier vind je een impressie van de opbrengst van deze dag

Kon je niet bij de excursie op 6 juli aanwezig zijn, maar wil je wel graag je ideeën over de toekomst van de Westerplas en de Jachthaven delen? Deel het online!

We horen graag wat jou opvalt en welke ideeën je hebt voor de toekomst van de Westerplas en de Jachthaven. Jouw inbreng wordt gebruikt om invulling te geven aan de beleefbaarheid van deze twee vogelgebieden.

 

Op de hoogte blijven

Heb je vragen of wil je graag op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een e-mail naar c.borras@natuurmonumenten.nl.

In het meerjarige samenwerkingsprogramma Wij&Wadvogels werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Wij&Wadvogels wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.