Sinds 1989 is Schiermonnikoog een Nationaal Park. De prachtige natuur op het eiland in Unesco-werelderfgoed Waddenzee trekt jaarlijks honderdduizenden toeristen. Het eiland is gevormd door sterke zeestromen, straffe winden en stuivend zand. Nog altijd is de natuur op Schiermonnikoog voortdurend in beweging. Naast de natuurlijke processen zijn er ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van stikstof, klimaatadaptatie, duurzame energie, recreatie en toerisme, leefbaarheid, etc. Sommige ontwikkelingen en plannen kunnen met elkaar botsen. Uitdaging is om met respect voor alle partijen de unieke waarden van het Nationaal Park te behouden en te versterken en tegelijkertijd ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen en kansen.

Het Overlegorgaan van het Nationaal Park komt minimaal twee keer per jaar fysiek bijeen op het eiland en bestaat uit vertegenwoordigers van diverse partijen: gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Vitens, Boerenbelang, ondernemersvereniging, natuur- en vogelwacht. Het dagelijks beheer van het Nationaal Park wordt uitgevoerd door het bestuur van de beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog. De voorzitter van het Overlegorgaan is ook voorzitter van het bestuur van de beheerstichting. De secretaris van het Nationaal Park is gedetacheerd vanuit provincie Fryslân.

Functieprofiel / kernwoorden

  • ruime bestuurlijke ervaring
  • affiniteit en bekend met het Waddengebied / landelijk gebied en de thema’s die daar spelen: natuur, landschap, landbouw, water, recreatie en toerisme, leefbaarheid, etc.
  • bekend met de cultuur en het maatschappelijke en bestuurlijke speelveld in Fryslân en op Schiermonnikoog
  • vaardige voorzitter met een onafhankelijke positie ten opzichte van de partijen die zijn vertegenwoordigd in het Nationaal Park
  • verbinder die in staat is om in complexe kwesties bruggen te bouwen tussen partijen
  • vernieuwer / ontwikkelaar: het stimuleren van de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park en haar overlegvormen
  • het ‘gezicht’ en vertegenwoordiger van het Nationaal Park Schiermonnikoog op het eiland, bij de provincie Fryslân, in Noord-Nederland, bij het Rijk en bij het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP). (Het Rijk is momenteel bezig een nieuw beleidskader te ontwikkelen voor de Nationale Parken.)
  • beschikt over voldoende tijd (hier staat een bescheiden onkostenvergoeding tegenover)

Informatie kan worden ingewonnen bij de huidige voorzitter, Arjan Berkhuysen (tel. 06-10883259), en bij de secretaris, Jan de Vries (tel. 058-2925330).

 

Geïnteresseerd? Stuur vóór 27 augustus a.s. een korte motivatiebrief en cv naar Jan de Vries via j.de.vries@fryslan.frl

Een delegatie van het Overlegorgaan van het Nationaal Park zal begin september gesprekken voeren met de kandidaten. De officiële benoeming vindt plaats tijdens de bijeenkomst van het Overlegorgaan op 17 november 2022.