Evaluatie begrazing met Sayaguesa’s en Exmoorpony’s

In het najaar 2015 zijn 7 Sayaguesa runderen naar Schiermonnikoog gehaald om de duinen tussen bunker Wassermann, het Groene Glop, de Prins Bernhardweg en Johannes de Jongpad te begrazen. In het voorjaar 2017 zijn ook 6 Exmoorpony’s losgelaten in dit gebied. Zoals destijds afgesproken in het overlegorgaan van het Nationaal Park is na drie jaar het effect van begrazing met Sayaguesa’s en Exmoorpony’s geëvalueerd. Het evaluatierapport vind je hier. Dit rapport zal in de eerstvolgende vergadering van het overlegorgaan ter vaststelling worden geagendeerd.

Veldexcursie in het begrazingsgebied

Op 6 oktober van 14:00-16:00 uur presenteren Natuurmonumenten en Provincie Fryslân de uitkomsten van de evaluatie in de vorm van een veldexcursie. Tijdens de wandeling worden alle aspecten van de evaluatie besproken. Meld je aan bij Jan Willem Zwart om mee te doen aan deze excursie. We starten om 14.00 uur bij de bunker Wassermann.

Waarom zet Natuurmonumenten grote grazers in?

De afgelopen decennia zijn grote delen van het duingebied op Schiermonnikoog dichtgegroeid met bomen en struiken. Dieren en planten die afhankelijk zijn van een open duinlandschap zoals tapuit, grote parelmoervlinder en rozenkransje zijn inmiddels verdwenen of erg zeldzaam geworden. Sinds begin jaren ’90 probeert Natuurmonumenten op verschillende plekken het open duingebied te herstellen door houtige gewassen te kappen. Om deze gebieden vervolgens open te houden heeft Natuurmonumenten halverwege de jaren ’90 Soayschapen als grazers ingezet. Deze dieren hebben er voor gezorgd dat opengemaakte duinen, zoals het Groene Glop en het duinterrein tussen het dennenbos en de Prins Bernhardweg open bleven.


In 2011 is als een van de maatregelen van het duinherstelprogramma van het Nationaal Park het gebied waar de Soayschapen graasden, uitgebreid. Hierdoor ontstond er aan de oostkant van de Prins Bernhardweg een begrazingseenheid van ongeveer honderd hectare. Voor het open houden van het duingebied werkte de schapenbegrazing goed, maar omdat schapen de grasmat erg kort hielden profiteerden bloeiende kruidachtige planten nauwelijks van het beheer. Om meer structuur te krijgen in de vegetatie heeft Natuurmonumenten in 2015 besloten om het grootste deel van de (toen ruim 200 Soayschapen) te vervangen door runderen en paarden.

Meer weten?