Overlegorgaan

Ieder Nationaal Park kent een Overlegorgaan waar de bij het gebied betrokken partijen in vertegenwoordigd zijn. Het Overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog bestaat uit vertegenwoordigers van terreinbeheerders, overheden en belanghebbenden en heeft een onafhankelijke voorzitter. Het secretariaat wordt gevoerd door de provincie Fryslân in samenwerking met de gemeente Schiermonnikoog.
Afstemming met vertegenwoordigers van de eilanderbevolking is onmisbaar bij beheer, gebruik en ontwikkeling van het eiland. Daarom hebben drie eilander vertegenwoordigers zitting in het Overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog.

De vertegenwoordigers houden hun eigen verantwoordelijkheden. Het Overlegorgaan is geen zelfstandig rechtspersoon en heeft geen juridische status. Op basis van consensus vindt afstemming plaats van de bevoegdheden van de participanten. 

De belangrijkste taken van het Overlegorgaan zijn het opstellen van het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP) en het doen van projectvoorstellen voor de besteding van de financiën. In het Overlegorgaan komen alle aspecten aan de orde die met inrichting en beheer te maken hebben.

De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog vindt plaats op 23 november 2017.

In het Overlegorgaan hebben zitting:

mw. L. Jacobi, onafhankelijk voorzitter

dhr. D.J. Stellingwerf, burgemeester van Schiermonnikoog

dhr. T. Miedema, secretaris, provincie Fryslân

dhr. J.G. Kramer, vicevoorzitter, gedeputeerde provincie Fryslân

dhr. C. Braat, Vereniging Natuurmonumenten

dhr. W.J. Adema, Rijkswaterstaat, district Waddenzee

dhr. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân

dhr. G. Korten, Vitens 

mw. N. Broekstra, Schiermonnikoogs Ondernemers Verbond

dhr. J.P. Dijkstra, a.i., Natuur- en Vogelwacht Schiermonnikoog

dhr. M. Hagen, Boerenbelang Schiermonnikoog

mw. F. Venselaar, co-secretaris, gemeente Schiermonnikoog

print