Kiekendief

De Blauwe Kiekendief als broedvogel op Schiermonnikoog is bestudeerd van 1973 tot 1997. In de eerste helft van die periode was de Blauwe Kiekendief de meest voorkomende kiekendief op het eiland. De Bruine Kiekendief was in die tijd een onregelmatige broedvogel op Schiermonnikoog.
Vanaf 1986 nam de populatie van de Bruine Kiekendief spectaculair toe. Oorzaak was waarschijnlijk de predatie van de nesten in de Lauwersmeer door vossen.
 Sinds 1989 is de Bruine Kiekendief de meest voorkomende kiekendief op Schiermonnikoog. Vanaf dat moment is het broedsucces van de Blauwe Kiekendief significant lager dan daarvoor, zowel wat betreft het aantal broedparen, de legselgrootte als het aantal uitgevlogen jongen per nest.

Het onderzoek wijst uit dat de oorzaak waarschijnlijk is gelegen in veranderingen in de vegetatie (verruiging en verbossing) en in het verdringen van de Blauwe Kiekendief door de Bruine Kiekendief van zijn favoriete nestplaatsen.

De laatste vijf jaren van de onderzoeksperiode zijn de aantallen broedparen van de Blauwe en de Bruine Kiekendief gestabiliseerd. De Blauwe Kiekendief broedt nu voornamelijk in de duinvalleien, de Bruine Kiekendief in de vochtiger gebieden met rietvelden.

De onderzoekers bevelen aan, het beheer van de duinvalleien zo te voeren, dat een gevarieerd landschap met verschillende levensgemeenschappen en successiestadia als leefgebied voor de Blauwe Kiekendief blijft gehandhaafd.

De Blauwe Kiekendief als broedvogel op Schiermonnikoog
Onderzoek: Een kwart eeuw Blauwe Kiekendief Circus cyaneus op Schiermonnikoog
Auteurs: C.A. van der Wal, R. Keizer, S.E. van Wieren
Publicatie: Limosa 72 (1999) 1 

print