Informatieavond PAS

Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig. Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

Ter inzage legging

Van 10 januari t/m 20 februari 2015 ligt het ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een zienswijze inbrengen bij het Ministerie van Economische Zaken. Zie voor meer informatie over de ter inzagelegging http://pas.natura2000.nl of neem contact met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via telefoonnummer (088) 042 42 42.

Bijeenkomsten provincie Fryslân

De provincie Fryslân organiseert in de komende weken regionale informatiebijeenkomsten over de PAS. Tijdens deze bijeenkomsten wordt algemene informatie over het PAS-programma gegeven, maar ook informatie over de gevolgen van de PAS voor natuur en economische ontwikkelingen op gebiedsniveau.

De bijeenkomst op Schiermonnikoog is op dinsdag 3 februari a.s. in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur.

afdrukken