Informatiebijeenkomst Westerplas

Op 6 februari a.s. vindt in Hotel Duinzicht te Schiermonnikoog een informatiebijeenkomst plaats over de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar herstel en verbetering van de natuurwaarden van de Westerplas.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt de eilandbewoners en belangstellenden gelegenheid geboden om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven over de geagendeerde onderwerpen voor de vergadering van het overlegorgaan, die een week later gehouden wordt.

Het programma op 6 februari a.s. is als volgt:
20.00 uur vragen stellen over agenda vergadering Overlegorgaan
20.30 uur pauze
20.45 uur publieksvoorlichting haalbaarheidsstudie Westerplas
22.15 uur einde bijeenkomst

Informerende presentatie haalbaarheidsonderzoek Westerplas

In het Beheer- en Inrichtingsplan 'plus' 2011 - 2022 van het Nationaal Park Schiermonnikoog is als uitvoeringsmaatregel opgenomen: het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek op hoofdlijnen naar de toekomstige ontwikkeling van de Westerplas op Schiermonnikoog. Dit onderzoek is in 2012 en 2013 uitgevoerd.

Op 6 februari vindt een informerende presentatie plaats. Arjen Kok van Vitens zal ingaan op de problematiek van de Westerplas alsmede de haalbaarheid van de verschillende onderzochte oplossingsrichtingen. Duidelijk is in ieder geval dat nu nog geen beslissing genomen kan worden welke maatregelen moeten worden uitgevoerd in de Westerplas. Een nog uit te voeren meer gedetailleerde uitwerking van de voorkeursvariant moet daar nog antwoord op geven.

print