Publieksavond concept begrazingsplan

Op 26 september a.s. vindt in het Dorpshuis te Schiermonnikoog een publieksavond plaats over het concept begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog.

Een week voorafgaand aan de openbare vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog wordt in het Dorpshuis een informatieavond georganiseerd, waar de eilandbewoners en belangstellenden vragen kunnen stellen en aandachtspunten over de agenda en geagendeerde onderwerpen kunnen meegeven aan de eilandvertegenwoordigers van het Overlegorgaan.
In deze bijeenkomst, op 26 september, wordt een brede publieksvoorlichting georganiseerd over het concept begrazingsplan.

Het programma op 26 september a.s. is als volgt:
20.00 uur vragen stellen over agenda vergadering Overlegorgaan 3 oktober 2013
20.30 uur pauze
20.45 uur publieksvoorlichting begrazingsplan
22.15 uur einde bijeenkomst

Concept begrazingsplan

In het in 2011 door het Overlegorgaan vastgestelde Beheer en Inrichtingsplan plus 2011-2022 is ervoor gekozen om meer natuurlijke dynamiek op het eiland toe te laten. Minder machines, meer de natuur z'n gang laten gaan. Eén van de vormen van dynamiek is de rol van grote planteneters. Begrazing op Schiermonnikoog is een beheermaatregel met zo min mogelijk menselijk ingrijpen.
Tijdens de publieksvoorlichting zal Chris Braat van bureau FREE Nature een toelichting geven op het concept begrazingsplan. Na de presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.

imprimer