Projectbord Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân plaatst maandag 22 april a.s. een projectbord nabij het terrein van de waterzuivering aan de Veerweg. Het informatiebord wordt woensdagmiddag 24 april officieel onthuld. Dit is het startsein voor het project 'Verbetering waterhuishouding Schiermonnikoog', dat het waterschap in samenwerking met de gemeente, de agrariërs, Natuurmonumenten en Rijksuniversiteit Groningen gaat uitvoeren.

De werkzaamheden beginnen in de Banckspolder, met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en stuwen. Daarna investeert het waterschap in de verbetering van de zwemwaterkwaliteit van de Berkenplas en in maatregelen om verdroging van de natuur aan de oostzijde van de Badweg tegen te gaan.

Eind 2015 zijn de werkzaamheden gereed.

Kijk voor meer informatie op www.wetterskipfryslan.nl of neem contact op met Wouter de Boer van Wetterskip Fryslân, telefoon: (058) 292 22 22.

afdrukken