Overlast verwilderde katten op Schiermonnikoog

Het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog besloot eind januari in te stemmen met een plan van aanpak om, zoals dat ook elders in Nederland gebeurt, verwilderde katten te gaan bestrijden. Dit besluit heeft voor veel reacties gezorgd. Dit laat zien dat veel mensen zich betrokken voelen met Schiermonnikoog en het Nationaal Park. Het Nationaal Park wil niet voorbij gaan aan deze reacties. Mede daarom adviseert de werkgroep beheer (waarin alle betrokken partijen ambtelijk vertegenwoordigd zijn) het Overlegorgaan om het plan van aanpak in heroverweging te nemen. Tot die tijd wordt het plan niet ten uitvoer gebracht.

In het Nationaal Park leven verwilderde katten. Volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen leven er zo'n vijftig verwilderde katten op Schiermonnikoog die voornamelijk veldmuizen (naar schatting 24.000), maar ook vogels (6.000), konijnen en hazen eten. Deze prooidieren dienen mogelijk ook als voedsel voor bedreigde vogelsoorten als velduil en blauwe kiekendief. 
De katten waar het hier om gaat zijn dieren die al langere tijd in het wild leven en deels ook in het wild geboren zijn. Het zijn wilde dieren die geen mensen gewend zijn.

Achtergrond

Nationaal Park Schiermonnikoog is een samenwerkingsverband van de terreinbeheerder, overheden en belangenorganisaties. Deze instanties komen bestuurlijk samen in het Overlegorgaan waarin zij alle zaken in en rond het Nationaal Park bespreken. Voordat bestuurders samenkomen is er vooraf aan elke vergadering een inspraakavond waar bewoners en belangenorganisaties hun stem kunnen laten horen. Opmerkingen en vragen worden vervolgens meegenomen naar het Overlegorgaan.
In 2011 heeft het Overlegorgaan ingestemd met het Beheer- en Inrichtingsplan plus 2011-2022 (BIP+), hierin staat wat er de komende jaren in het Nationaal Park gaat gebeuren. Het BIP+ is zorgvuldig opgesteld met alle instanties die in het Overlegorgaan zijn vertegenwoordigd. Ook hier waren de nodige informatie- en inspraakmomenten. In het BIP+ staat dat er in de looptijd van het beheerplan een voorstel wordt gemaakt om de verwilderde katten te bestrijden. In januari is ingestemd met een plan van aanpak hierover. Nu is er dus een advies om dit plan te heroverwegen, waardoor voorlopig geen maatregelen tegen de katten worden ondernomen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het Nationaal Park, de heer K.H.C. Bik, telefoon 06-52457140 of e-mail k.h.c.bik@fryslan.nl

 

print