Van toen tot nu


Wie goed kijkt kan op het strand van Schiermonnikoog resten van een ver verleden tegenkomen, zoals veenresten uit de tijd dat een groot deel van de Noordzee nog land was.
Hierna vind je dan ook informatie over het ontstaan van het waddengebied, maar ook over de werking van eb en vloed. Weer en klimaat op Schiermonnikoog verschillen van dat op het vasteland: hier vind je gegevens over dit fenomeen. Ook wordt in dit deel van de website dieper ingegaan op de cultuurhistorie van het eiland en krijg je informatie over enkele markante punten in het dorp en daarbuiten.

Ontstaan Waddengebied

Voor het ontstaan van het waddengebied moeten we terug naar de laatste ijstijd. Door de enorme oppervlakten landijs die het water vasthielden, was de zeespiegel veel lager dan tegenwoordig. Ongeveer 6.000 à  7.000 jaar geleden lag de zeespiegel nog ruim 3 meter lager dan tegenwoordig. De kustlijn van Noord-Nederland lag tientallen kilometers ten noorden van de huidige waddeneilanden. Langzaam en schoksgewijs steeg de zeespiegel echter. 

Eb en Vloed

Eb (of afgaand tij) is de verandering van hoog naar laag water. Vloed (of opkomend tij) is de verandering van laag naar hoog water. Eb en vloed worden voornamelijk veroorzaakt door de getijkracht van de maan op het zeewater. De getijkracht ontstaat doordat de aantrekkingskracht van de maan niet even groot is op alle waterdeeltjes op aarde.

Weer en Klimaat

Het klimaat op de Waddeneilanden wordt sterk beïnvloed door de ligging tussen Waddenzee en Noordzee. Doordat water langzaam opwarmt en afkoelt zijn de verschillen tussen de laagste en de hoogste temperaturen op de eilanden kleiner dan op de vaste wal. Buien uit zuidelijke richtingen komen bij hoog water moeilijk de Waddenzee over.

Cultuurhistorie

De oudst bekende bewoners van Schiermonnikoog zijn de lekebroeders van het cisterciënzer klooster Claercamp in het Friese Rinsumageest, die zich er in de middeleeuwen vestigden. Schiermonnikoog was een 'uithof', een soort agrarische nederzetting van dit klooster. Aan deze monniken ontleent het eiland zijn naam: 'schier' betekent grauw, naar de kleur van hun pijen; 'oog' is eiland.

Eendenkooi

Een eendenkooi is een stuk land met bos en water, ingericht om wilde eenden te vangen. De kooi is in 1861 in de polder, aan de rand van de binnenduinen, aangelegd vanwege de aanvoer van zoet grondwater. In 1989 werd de kooi, ter gelegenheid van de instelling van het Nationaal Park, door Natuurmonumenten gerestaureerd. In 2011 vierde de eendenkooi zijn 150-jarig jubileum.

afdrukken